Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről 2020/2021-es tanévben

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről 2020/2021-es tanévben

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermek intézményekben biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 12/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet alapján

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

A gyermekétkeztetés feladat ellátásának biztosítása a bicskei állami fenntartású iskolákban és önkormányzati fenntartású óvodákban, bölcsődében Bicske Város Önkormányzatának feladata. Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az igénylőlapot a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni minden étkezés megigényléshez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.

A Nyilatkozatokat és a mellékleteket, kérjük szíveskedjenek a Csokonai Általános Iskola Prohászka utcai intézményében 2020.06.08-2020.06.12 időszakban Jenei Tímea és Somogyi Józsefné részére SZEMÉLYESEN leadni a következő időpontokban:

Hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00-16:00,

Szerdán 8:00-18:00

Pénteken 8:00-14:00 óráig!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az igénylőlapok leadása hiányában nem áll módunk étkezést biztosítani gyermekének 2020. szeptemberében!

A nyilatkozatok eredeti példányát meg kell őriznünk, ezért kérjük, a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött, aláírással ellátott bizonylatokat a határidő betartásával juttassák vissza személyesen részünkre.

A megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni. Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

E-mail–en küldött, fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött (pl hiányzik a lakcím, tanuló adatai, kedvezmények stb.) igénylőlapokat, nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni.

Az étkezés ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

A megrendelt étkezési napokra megállapított étkezés térítési díjat az igénybe vételt megelőzően, gyermek étkezés esetén e lőre k ell megfizetni a szolgáltatást nyújtó Bicske Városi Konyha részére, melyről étkezési számla készül. Az étkezés térítési díjának kiegyenlítése történhet csekken vagy átutalással. Az utalás egyértelmű azonosítása érdekében a közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

– a számla sorszáma (pl. p19015002451)

– a gyermek teljes neve

Kérjük a számla pontos összegének utalását!

A fizetési mód megváltoztatásának igényét kizárólag írásban az intézmény pénzügyi ügyintézőjéhez való beérkezését követően a következő hónaptól tudjuk érvényesíteni.

A számla e-mailben történő igénylése esetén kérjük az e-mail cím feltüntetését, ellenkező esetben nem tudjuk rögzíteni a kérelmet.

– a bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén a befizetett étkezési napot megelőző nap reggel 9 óráig történő lemondást lehet a következő naptól érvényesíteni. Ettől későbbi időpontban való lemondás érvényesítésére nincs lehetőség. A lemondást telefonon, vagy a megadott intézmény ügyintézője felé e-mailben történő jelzés alapján tudjuk érvényesíteni.

– lemondás esetén a visszajáró térítési díjat folytatólagos étkezés igénybevétel esetén a következő hónapban jóváírásra kerül, vagy 30 napon belül visszafizetésre kerül, ha az étkeztetést a gyermek már nem veszi igénybe.

– iskolai rövidített tanítási napokon, vagy külső programokon is megilleti az étkeztetés a tanulót, alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.

– iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla, és befizetési kötelezettségének eleget tett.

– iskola/intézmény vezetője c sak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult a z igénybe vevők (tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.

Étkezés módosítását, lemondását kizárólag írásban áll módunkban elfogadni. Az étkezés a bejelentést követő hónaptól változtatható. A módosítás miatti jóváírás, illetve többlet fizetési kötelezettség a következő számlában szerepel csökkentő, illetve növelő tételként.

Három havi térítési díj elmaradása esetén az étkeztetést a tartozás rendezéséig felfüggeszthetjük, a hátralék behajtását kezdeményezhetjük. Fizetési hajlandóság (részletfizetési megállapodás, törlesztés) esetén lehetőség van újra bekapcsolódni az étkezésbe .

Az igényléshez a 2019/2020-as tanév gyermekétkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozatot (1. számú nyilatkozat) kérjük kitölteni.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság igénybevételéhez szükséges 2. számú nyilatkozatot (iskolai étkezés esetén), 4. számú nyilatkozatot (bölcsőde és óvodai étkezés esetén), valamint a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

A gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011.(XII.29) sz. Kormányrendelet alapján a ke dvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:

100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az a tanuló/óvodás/bölcsődés aki:

Rendszeres gyermekvédelmi – díj kedvezményben részesül

– a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

FONTOS:

Szakiskolába járó gyermek esetén 50% a kedvezmény mértéke. Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum esetében a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

Nevelésbe vették/ utógondozói ellátásban részesül

– gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.

– 9. melléklet a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének aláírásával (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el )

100%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az óvodás és bölcsődés,

50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás aki:

Tartósan beteg vagy fogyatékos

– igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy

– Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki), vagy

– fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe) FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)

– elegendő a szülői nyilatkozat (óvodások és bölcsödések esetén 4. sz. nyilatkozat II. pont kitöltése és aláírása, iskolások esetén 2 sz. nyilatkozat II. pont kitöltése és aláírása) figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat. A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él és ezt igazolják!

Kizárólag óvodai és bölcsődei ellátás esetén igényelhető 100 %-os gyermek étkezési térítési díjkedvezmény:

Jövedelem alapú térítésmentes ellátás

jövedelemnyilatkozat kitöltése ( 4.sz nyilatkozat f) pontjának jelölése)

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez) Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai stb szakvélemény) Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő!

Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!

Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! Célszerű minden kedvezményt feltüntetni az esetleges problémák elkerülése érdekében.

Pl. A gyermek jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2019.09.16-2020.09.15 időszakra és 3 kiskorú gyermeket nevelő szülőkről van szó.

– A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény év közben lejár (2020.09.15-én) és nem kerül meghosszabbításra a gyermek jogosult a 3 gyermek után járó nagycsaládos kedvezményre is, de nem lett feltüntetve a mellékletben. Ebben az esetben a rendszeres gyermekvédelmi lejáratának dátumáig 2020.09.15-ig ingyenesen étkezik a gyermek, 2020.09.16-tól teljes árat kell fizetnie a szülőnek az étkezések után. (A nagycsaládos kedvezmény a nyilatkozat leadását követő hónap első napjától vehető figyelembe.)

– Ha jelölésre került a 3 gyermek után járó nagycsaládos kedvezmény is és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény is a nyilatkozatban, akkor ebben az esetben 2020.09.15-ig érvényesül az ingyenes étkezés, majd 2020.09.16-tól 50%-os kedvezménnyel étkezik a gyermek.

A kötelezettnél a tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a jogosultságot igazoló dokumentumokat, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ezekben az esetekben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. (2. sz. nyilatkozat és 4. sz. nyilatkozat III. pont)

Tájékoztatás

A nyilatkozatban leírtakkal kapcsolatban telefonon is állunk rendelkezésükre, ha további kérdés merülne fel az Önök részéről.

Kérjük, hogy elsősorban a pénzügyi ügyintézőt keressék az alábbi elérhetőségen: JENEI TIMEA tel:

06 22 565 464 40 mellék, vagy a 06204309575 telefonszámon, illetve a jenei.timea@bicske.hu e-mail

címen. A megadott email címre küldött levelekre rövid átfutási idővel válaszolunk.

Bajcsai Tamás s.k.

Bicske Városi Konyha

Intézményvezető

További hírek

Szakácsot keresünk!

A Bicske Városi Konyha munkatársat keres azonnali kezdéssel, teljes munkaidőben, szakács/diétás szakács munkakörbe Feladatok: Amit ajánlunk: Elvárások: Munkavégzés helye: Bicske Városi Konyha-főzőkonyha (2060 Bicske, Rózsa

Részletek »

Szakács

A Bicske Városi Konyha munkatársat keres azonnali kezdéssel, teljes munkaidőben, szakács/diétás szakács munkakörbe Feladatok: Amit ajánlunk: Elvárások: Munkavégzés helye: Bicske Városi Konyha-főzőkonyha (2060 Bicske, Rózsa

Részletek »