Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről 2020/2021-es tanévben

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermek intézményekben biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 12/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet alapján

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

A gyermekétkeztetés feladat ellátásának biztosítása a bicskei állami fenntartású iskolákban és

önkormányzati fenntartású óvodákban, bölcsődében Bicske Város Önkormányzatának feladata. Az

étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az igénylőlapot a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni minden étkezés

megigényléshez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.

 

A Nyilatkozatokat és a mellékleteket, kérjük szíveskedjenek a Csokonai Általános Iskola

Prohászka utcai intézményében 2020.06.08-2020.06.12 időszakban Jenei Tímea és Somogyi

Józsefné részére SZEMÉLYESEN leadni a következő időpontokban:

Hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00-16:00,

Szerdán 8:00-18:00

Pénteken 8:00-14:00 óráig!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az igénylőlapok leadása hiányában nem áll módunk étkezést

biztosítani gyermekének 2020. szeptemberében!

 

A nyilatkozatok eredeti példányát meg kell őriznünk, ezért kérjük, a hiánytalanul, olvashatóan

kitöltött, aláírással ellátott bizonylatokat a határidő betartásával juttassák vissza személyesen

részünkre.

 

A megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban

érvényesíteni. Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

 

E-mail–en küldött, fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött (pl hiányzik a lakcím, tanuló adatai,

kedvezmények stb.) igénylőlapokat, nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni.

 

Az étkezés ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

A megrendelt étkezési napokra megállapított étkezés térítési díjat az igénybe vételt megelőzően,

gyermek étkezés esetén e lőre k ell megfizetni a szolgáltatást nyújtó Bicske Városi Konyha részére,

melyről étkezési számla készül. Az étkezés térítési díjának kiegyenlítése történhet csekken vagy

átutalással. Az utalás egyértelmű azonosítása érdekében a közlemény rovatban minden esetben kérjük

feltüntetni az alábbi adatokat:

- a számla sorszáma (pl. p19015002451)

- a gyermek teljes neve

Kérjük a számla pontos összegének utalását!

 

A fizetési mód megváltoztatásának igényét kizárólag írásban az intézmény pénzügyi ügyintézőjéhez

való beérkezését követően a következő hónaptól tudjuk érvényesíteni.

 

A számla e-mailben történő igénylése esetén kérjük az e-mail cím feltüntetését, ellenkező esetben nem

tudjuk rögzíteni a kérelmet.

· a bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén a befizetett étkezési napot megelőző nap reggel 9

óráig történő lemondást lehet a következő naptól érvényesíteni. Ettől későbbi időpontban való

lemondás érvényesítésére nincs lehetőség. A lemondást telefonon, vagy a megadott intézmény

ügyintézője felé e-mailben történő jelzés alapján tudjuk érvényesíteni.

· lemondás esetén a visszajáró térítési díjat folytatólagos étkezés igénybevétel esetén a következő

hónapban jóváírásra kerül, vagy 30 napon belül visszafizetésre kerül, ha az étkeztetést a gyermek már

nem veszi igénybe.

· iskolai rövidített tanítási napokon, vagy külső programokon is megilleti az étkeztetés a tanulót,

alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.

· iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy

szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla, és befizetési kötelezettségének eleget tett.

· iskola/intézmény vezetője c sak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult a z igénybe vevők

(tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.

Étkezés módosítását, lemondását kizárólag írásban áll módunkban elfogadni. Az étkezés a bejelentést

követő hónaptól változtatható. A módosítás miatti jóváírás, illetve többlet fizetési kötelezettség a

következő számlában szerepel csökkentő, illetve növelő tételként.

 

Három havi térítési díj elmaradása esetén az étkeztetést a tartozás rendezéséig felfüggeszthetjük,

a hátralék behajtását kezdeményezhetjük. Fizetési hajlandóság (részletfizetési megállapodás,

törlesztés) esetén lehetőség van újra bekapcsolódni az étkezésbe .

 

Az igényléshez a 2019/2020-as tanév gyermekétkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozatot (1.

számú nyilatkozat) kérjük kitölteni.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a

kedvezményre való jogosultság igénybevételéhez szükséges 2. számú nyilatkozatot (iskolai étkezés

esetén), 4. számú nyilatkozatot (bölcsőde és óvodai étkezés esetén), valamint a jogosultságot igazoló

dokumentumokat.

A gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011.(XII.29) sz.

Kormányrendelet alapján a ke dvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges

papírok:

100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az a tanuló/óvodás/bölcsődés aki:

Rendszeres gyermekvédelmi - díj kedvezményben részesül

· a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító

határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez

általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

FONTOS:

Szakiskolába járó gyermek esetén 50% a kedvezmény mértéke. Az önkormányzat által kiadott

halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum esetében a kedvezmény

ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

 

Nevelésbe vették/ utógondozói ellátásban részesül

· gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.

· 9. melléklet a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének aláírásával (nevelőszülői aláírással,

pecsét nélkül nem fogadható el )

100%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az óvodás és bölcsődés,

50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás aki:

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos

· igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy

· Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki), vagy

· fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

szóló 223/1998 (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs

bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy

szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe) FONTOS: A hatósági kártya

önmagában nem elegendő igazolási mód!

 

Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)

· elegendő a szülői nyilatkozat (óvodások és bölcsödések esetén 4. sz. nyilatkozat II. pont kitöltése és

aláírása, iskolások esetén 2 sz. nyilatkozat II. pont kitöltése és aláírása) figyelembe véve az erre

vonatkozó törvényi előírásokat. A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a

változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának

megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a

családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él és ezt igazolják!

Kizárólag óvodai és bölcsődei ellátás esetén igényelhető 100 %-os gyermek étkezési térítési

díjkedvezmény:

 

Jövedelem alapú térítésmentes ellátás

· jövedelemnyilatkozat kitöltése ( 4.sz nyilatkozat f) pontjának jelölése)

 

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség

kedvezményhez) Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített

szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai stb szakvélemény) Házi gyermekorvosi

igazolás nem elegendő!

Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!

Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! Célszerű

minden kedvezményt feltüntetni az esetleges problémák elkerülése érdekében .

Pl. A gyermek jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2019.09.16-2020.09.15 időszakra

és 3 kiskorú gyermeket nevelő szülőkről van szó.

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény év közben lejár (2020.09.15-én) és nem kerül

meghosszabbításra a gyermek jogosult a 3 gyermek után járó nagycsaládos kedvezményre is,

de nem lett feltüntetve a mellékletben. Ebben az esetben a rendszeres gyermekvédelmi

lejáratának dátumáig 2020.09.15-ig ingyenesen étkezik a gyermek, 2020.09.16-tól teljes árat

kell fizetnie a szülőnek az étkezések után. (A nagycsaládos kedvezmény a nyilatkozat leadását

követő hónap első napjától vehető figyelembe.)

- Ha jelölésre került a 3 gyermek után járó nagycsaládos kedvezmény is és a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény is a nyilatkozatban, akkor ebben az esetben 2020.09.15-ig

érvényesül az ingyenes étkezés, majd 2020.09.16-tól 50%-os kedvezménnyel étkezik a

gyermek.

A kötelezettnél a tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a jogosultságot igazoló

dokumentumokat, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ezekben

az esetekben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt

dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. (2. sz. nyilatkozat és 4. sz.

nyilatkozat III. pont)

 

Tájékoztatás

A nyilatkozatban leírtakkal kapcsolatban telefonon is állunk rendelkezésükre, ha további kérdés merülne fel az Önök részéről.

Kérjük, hogy elsősorban a pénzügyi ügyintézőt keressék az alábbi elérhetőségen: JENEI TIMEA tel:

06 22 565 464 40 mellék, vagy a 06204309575 telefonszámon, illetve a jenei.timea@bicske.hu e-mail

címen. A megadott email címre küldött levelekre rövid átfutási idővel válaszolunk.

 

Bajcsai Tamás s.k.

Bicske Városi Konyha

Intézményvezető